Bezpieczeństwo imprez

Bezpieczeństwo imprez

 • organizator odpowiedzialny jest osobiście za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP podczas organizowanej przez siebie imprezy. Przepisy zawarte są w Rozporządzeniu MKiDN z dn. 15.09.2010 r. i mają zastosowanie do widowisk, którymi są:
 • przedstawienia teatralne, dramatyczne, muzyczne i lalkowe,
 • koncerty symfoniczne, muzyki kameralnej, wokalne i estradowe,
 • występy artystów lub zespołów zarówno zawodowych, jak i amatorskich, w tym zespołów pieśni i tańca oraz zespołów folklorystycznych,
 • pokazy, imprezy okolicznościowe i inne imprezy posiadające cechy widowisk, realizowane w instytucjach kultury, których statutową działalnością jest organizowanie i realizowanie widowisk.

Imprezy masowe

 • Impreza artystyczno-rozrywkowa jest imprezą masową, jeżeli liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub terenie otwartym oraz 500 w hali sportowej lub w innym budynku.
 • dla zakwalifikowania danej imprezy jako masowej, nie jest istotne czy wstęp na nią jest płatny, czy bezpłatny
 • organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • wniosek uzupełniony musi być o załączniki (m. innymi: opinie komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej, plany sytuacyjne itp.). O aktualnej liście wymaganych załączników informuje organ, do którego składamy wniosek.

Imprezami masowymi nie są wydarzenia organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami.

Organizator imprezy masowej ma obowiązek zapewnić:

 • spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • służbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną, wyraźnie wyróżniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa kierującego tymi służbami;
 • pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 • warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych;